Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

L'AJUNTAMENT REFINANÇA UN PRÈSTEC DE L'ANY 2010 QUE ESTALVIARÀ 162.000 EUROS A LES ARQUES PÚBLIQUES

L'AJUNTAMENT REFINANÇA UN PRÈSTEC DE L'ANY 2010 QUE ESTALVIARÀ 162.000 EUROS A LES ARQUES PÚBLIQUESL'Ajuntament d'Alaior té previst concertar un préstec per import de 2.997.723,10 €. La finalitat d'aquesta operació respon a l'objectiu únic de finançar l'amortització anticipada d'un préstec que es va concertar en l'any 2010, els interessos lesionen greument l'economia del consistori.

Amb aquest propòsit, el refinançament del deute ve recollida ja en el projecte de Pressupostos per a l'exercici de 2016, que l'equip de govern portarà per a la seva aprovació inicial al ple convocat per al dia 29 d'octubre.

L'operació que es proposa dur a terme l'equip de govern apunta a la reducció de la càrrega financera del municipi a curt termini i, en tota la seva extensió, suposarà un estalvi de 162.000 euros per a les arques públiques.

L'import del nou préstec a contraure inclou la penalització que haurà de pagar l'Ajuntament per executar la cancel·lació anticipada del derivat financer implícit en l'operació que es pretén amortitzar.

Només el muntant de la penalització s'estima en uns 440.000 €. Tot i així, l'equip de govern ha calculat que hi ha un benefici directe i immediat si es procedeix a l'amortització per aquesta via, a causa dels gravosos interessos que ve costant l'operació que es va concertar en l'últim mandat d'esquerra, quan governaven l'Ajuntament PSOE i Esquerra Unida.

Cal recordar que com a conseqüència de l'asfíxia que patia la tresoreria municipal i davant la impossibilitat de respondre a les seves obligacions financeres d'amortització de deute, l'últim govern d'esquerres va ajornar els pagaments pendents amb una entitat bancària i va renegociar les condicions de manera que es va incórrer en un dràstic encariment dels interessos bancaris. Tant és així que amb aquesta entitat el deute municipal es va incrementar per sobre de 1.000.000 (un milió) d'euros respecte de la quantitat inicialment concertada. És així com l'aplicació d'un interès fix del 6,6 per cent ha suposat a l'Ajuntament haver de pagar més 170.000 euros a l'any, des de 2010, únicament en interessos (sense amortització).
L'equip de govern popular va estudiar al llarg del mandat anterior la manera de cancel·lar aquest crèdit tan onerós, precisament per alleugerir l'onerosa càrrega d'interessos, però les complicacions van venir al trobar-se vinculat a altres productes.

Ara, amb aquesta operació, l'Ajuntament disposarà d'un nou préstec a un interès fix per a tota la vida del mateix del 1,18%, concertat per cancel·lar l'anterior. L'operació de refinançament suposarà un estalvi total després del seu venciment al 2023, de més de 162.000 €.

Cal destacar que aquesta operació tindrà un cost d'uns 440.000 € a causa del derivat financer contractat quan l'anterior govern d'esquerres va refinançar el seu deute. És a dir, a més de pagar un excés en interessos, es va contractar aquest derivat, que penalitzava qualsevol amortització anticipada, tant parcial com total.

ANTEDECENTES (Adjuntem un quadre i explicació perquè s'entengui l'evolució del préstec contret amb l'entitat bancària)
 
El 2008 l'Ajuntament tenia concertats uns préstecs per inversions realitzades entre els anys 1998 i 2006 amb una amortització pendent per import de 3.893.209,13 €, que hauria d'amortitzar abans de l'any 2017 a un interès mitjà inferior al 4%. La xifra total a pagar per l'Ajuntament, d'acord amb aquestes previsions hauria estat de 3.893.209,13 + 1.030.272,48 € en interessos.

El 2008, en no poder afrontar el pagament dels terminis, l'Ajuntament va renegociar la quantitat pendent de les operacions agrupant el deute en un sol préstec, ampliant període amortització al 2018, a un interès del 4,45% fix.
L'import total de l'operació ascendia llavors a 4.621.342,44 € + 1.592.052,34 € en interessos.

A la fi del mandat 2007-2011, l'equip de govern, que no havia aconseguit remuntar la situació econòmica, veient que no podien pagar les amortitzacions, va renegociar per segona vegada aquest préstec, augmentant el període d'amortització ara fins al 2023, però augmentant exageradament el tipus d'interès fix al 6,60%. L'import de l'operació va ascendir ja a 4.621.342,44 € + 2.047.131,68 € en interessos.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h