Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA 2017

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA 2017
INFORMACIÓ D'INTERÈS SOBRE ELS TRIBUTS MUNICIPALS 2017

L'any 2017, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:PERÍODE DEL PRIMER TERMINI
del 15 de març al 15 de maig

TRIBUTS
Impost sobre vehicles
50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)


PERÍODE DEL SEGON TERMINI
del 14 de juliol al 15 de setembre

TRIBUTS
50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
Taxa per servei de recollida i tractament de fems
Taxa per serveis de cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles
Taxa per parada de taxis
Taxa per ocupació del domini públic
Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2017

En l'exercici 2017 es disminueix novament la càrrega fiscal als ciutadans amb motiu de l'actualització dels valors cadastrals del municipi d'Alaior, els quals han baixat amb l'aplicació d'un coeficient del 0,92. Així doncs, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles amb una mitjana del 5%.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 4 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h