Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Convocatòria d'ajuts per obres de rehabilitació d'habitatges inclosos a la zona ARRU

Convocatòria d'ajuts per obres de rehabilitació d'habitatges inclosos a la zona ARRUS'ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) d'Alaior, publicada al BOIB núm. 97 de dia 30 de juliol de 2016.

El termini establert per a la presentació de les sol·licituds és de 45 dies naturals des de l'endemà a la publicació al BOIB de la resolució, pel que el termini finalitzarà dia 13 de setembre de 2016.

Es podran acollir a aquesta convocatòria les obres iniciades a partir de dia 7 d'octubre de 2015, i que hauran d'acabar com a màxim dia 30 de juny de 2017.

Les sol·licituds es presentaran al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Alaior o a qualsevol dels llocs establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La quantia de l'ajuda serà del 35% del cost subvencionable de l'actuació, no obstant això, no podrà superar l'import màxim d'11.000 € de subvenció per a cada edifici o habitatge objecte de rehabilitació.

Les actuacions subvencionables consisteixen en l'execució d'obres de rehabilitació, treballs de manteniment, intervencions en instal·lacions fixes i equipament propi, tant en elements comuns d'edificis d'habitatges, com en zones privatives d'habitatges, amb la finalitat d'adequar-los a la normativa vigent.

Quan es tracti d'intervencions en zones comuns d'edificis d'habitatges, per a poder obtenir aquestes ajudes, es requerirà que l'edifici disposi de l'informe d'avaluació d'edificis corresponent, amb el contingut que estableix l'annex II del Reial Decret 233/2013, emplenat i subscrit per tècnic competent.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h