Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

Aclariments accés a la documentació per part dels regidors

Aclariments accés a la documentació per part dels regidorsA propòsit de recents informacions aparegudes en els mitjans de comunicació l'equip de govern vol fer constar els següents punts:

L'Ajuntament d'Alaior figura al capdavant de totes les Corporacions locals de l'illa quan es refereix al compliment de la llei de transparència i adaptació als requisits d'administració electrònica que estableix la Llei 39 i 40 de procediment administratiu.


L'esforç tecnològic i humà desplegat darrere d'aquests objectius en els últims anys permet la realització de tots els següents tràmits amb dispositius electrònics:

-Revisió registres d'entrada
-Revisió registres de sortida
-Consulta llibres de decrets de regidories
-Consulta llibres de decrets d'alcaldia
-Accés als expedients complets de comissions
-Accés als expedients complets de plens

Amb aquesta mateixa voluntat de servei i transparència, des de principis del present mandat polític s'ha permès l'assistència de representants de l'oposició a les juntes de govern municipal, que se celebren cada setmana. Encara que aquesta és una pràctica infreqüent en molts ajuntaments, a Alaior hem portat a la pràctica les possibilitats de participació, dins dels termes que la llei preveu.

Els portaveus de qualsevol força política que no formen part de la junta de govern, disposen d'un termini de les 24 hores posteriors per poder consultar qualsevol expedient que hagi estat tractat en aquell òrgan de decisió, d'acord al que estableix el Reglament Orgànic Municipal.

En el nostre municipi, tota la Corporació té accés telemàtic a tots els registres d'entrada i sortida, en temps real. Els regidors de l'oposició poden accedir a tota la documentació dels llibres de decrets d'Alcaldia així com de la resta de regidors que formen part del govern local. Aquestes són eines que en l'actualitat tan sols estan operatives a Alaior.

A més d'aquests sistemes i garanties d'accés als documents, les actes de la Junta de Govern són públiques i estan a la disposició de tots els ciutadans a la web de transparència de l'Ajuntament d'Alaior.

http://alaior.sedelectronica.es/transparency/d9087016-6367-492d-95cd-b33c16eed883/


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h