Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

ALAIOR BAIXA L'IBI PER CINQUÈ ANY CONSECUTIU

ALAIOR BAIXA L'IBI PER CINQUÈ ANY CONSECUTIUL'Equip de Govern de l'Ajuntament d'Alaior ha anunciat una nova baixada d'impostos municipals per al proper any 2018, en el que va a ser el cinquè exercici consecutiu en el qual l'Ajuntament d'Alaior aplica mesures per alleugerir la càrrega impositiva als ciutadans.

Per a aquest objectiu, l'ajuntament sol·licitarà d'una banda l'actualització dels valors cadastrals, perquè es puguin adequar a la realitat del mercat immobiliari, i, d'altra banda, aplicarà un ajust en el tipus impositiu, deixant-ho al 0,60. Els serveis econòmics municipals han estudiat l'abast de les mesures a adoptar, garantint la sostenibilitat financera i l'estabilitat pressupostària, així com la prestació dels serveis públics.

D'aquesta manera, per cinquè any consecutiu el rebut de l'IBI d'Alaior reflectirà una baixada. Al mateix temps, també tindran una modificació a la baixa la resta de tributs que prenen com a referència la base cadastral, és el cas de l'impost de successions, donacions, transmissions, que reflectiran una baixada del 4% en la plusvàlua.

D'altra banda, també s'ha anunciat que a partir del proper any els autònoms que no tinguin un local deixaran de pagar la taxa de recollida d'escombraries. Una mesura de justícia que al mateix temps alleugerirà la càrrega impositiva dels professionals autònoms, sent un incentiu més per a la creació de llocs de treball. Aquesta baixada representa un 7,3% dels ingressos obtinguts per la taxa de recollides d'escombraries sobre les activitats del nostre municipi.


L'aplicació d'aquestes dues mesures, reducció de tots els impostos calculats sobre el valor cadastral i l'eliminació de la taxa de recollida per a autònoms sense local, representarà una reducció dels ingressos per a les arques municipals de 55.000 euros, la qual cosa anirà en benefici de l'economia familiar de l'els ciutadans del municipi. És també una manera indirecta de contribuir a l'economia local ja que encara que sigui de forma genèrica, els ciutadans veuran lleugerament augmentada la seva capacitat de despesa.

Aquestes mesures es poden prendre gràcies a la bona salut econòmica i financera de la nostra administració gràcies a la bona gestió dels últims anys que progressivament ha permès reduir despeses derivades de l'endeutament.

Un exemple d'això és que l'amortització anticipada del préstec a proveïdors prevista per aquest any 2017 representarà un estalvi financer per a les arques públiques de 275.000 euros per a l'any 2018 i 427.000 euros per a l'any 2019 respecte a aquest exercici 2017.

En aproximadament 8 anys, quan acabi el segon mandat consecutiu des que el Grup Popular va accedir al govern en el Consistori, el deute bancari haurà quedat reduïda a 2.775.000 euros. És a dir s'haurà reduït el deute en més de 14 milions d'euros.

Comptem amb uns comptes sanejats, amb un pressupost equilibrat, complint els requisits de solvència econòmica i millorant any a any els ràtios i indicadors econòmics financers i patrimonials que reflecteixen l'estat en què es troba la nostra administració.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h