Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

El Consell malgastarà dos milions d'euros per mantenir el punt negre de l'encreuament de l'Argentina

El Consell malgastarà dos milions d'euros per mantenir el punt negre de l'encreuament de l'ArgentinaL'estudi de precisió de la modificació del projecte constructiu de millora de la carretera Me-1, tram Maó-Alaior, a l'enllaç de l'Argentina manté el carril central que permet els perillosos girs a l'esquerra.

El regidor d'Urbanisme i Hisenda de l'Ajuntament d'Alaior, Emilio Agis, ha lamentat la falta d'informació prèvia al respecte, quan es tracta d'una iniciativa que afecta sòl urbà i, a més, l'Ajuntament ha d'elaborar els informes pertinents, tal com , de fet, ha notificat recentment al consistori la Conselleria de Medi Ambient.

Emilio Agis ha assegurat que, arran de l'informe elaborat pels serveis tècnics municipals, es pot deduir que primer es van redactar les conclusions de l'estudi i, posteriorment, es van enumerar la resta de punts a la mesura de les conclusions. És més, l'informe denuncia que la metodologia utilitzada per elaborar el projecte no compleix amb la Llei 21/2013 d'Avaluació d'Impacte Ambiental ni la Llei 12/2016 d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears i, a més, posa de manifest textualment que " en tots dos textos normatius es defineixen els criteris tècnics i el contingut d'un estudi ambiental ... Per tant, entenc que l'avaluació dels efectes ambientals realitzada emmalalteix de la utilització de dades mesurables i peca de subjectivitat i no entra a valorar les variacions de factors ambientals existents. La conclusió a la qual s'arriba és que l'alternativa proposada no es justifica de manera objectiva pel que entenem que es tracta d'una anàlisi no justificat suficientment des d'un punt de vista tècnic. "

El projecte que maneja el Consell rebutja les dues propostes tècnicament viables que contemplen un enllaç a doble nivell i, per tant, no permeten l'encreuament a la mateixa calçada, evitant d'aquesta manera els impactes frontals, però, en canvi, aposta per la tercera opció que qualifica sorprenentment d'igual de segura que les anteriors quan inclou un carril central per poder realitzar girs a l'esquerra.

Per si això no fos poc, l'estudi no realitza cap valoració de l'impacte econòmic de les possibles solucions que conté el document i es limita a valorar l'alternativa de l'enllaç al mateix nivell i, a més, manté l'actual terraplenat existent i artificial que hi ha paral·lel a l'actual calçada en el marge nord.

Segons l'informe tècnic de l'Ajuntament "sorprèn la manca de rigor en no avaluar el cost de la restauració i manteniment de la zona ja ocupada." De fet, entre el que ja invertit, la demolició i la inversió per tornar la carretera general al punt de origen, el Consell de Menorca s'haurà gastat prop de dos milions d'euros per mantenir aquest punt negre de la xarxa viària insular.

En definitiva, les principals conclusions de l'informe tècnic municipal són les següents:

- No s'ha realitzat una anàlisi d'alternatives "objectiu".

- No es realitza un estudi tècnic per solucionar la problemàtica del drenatge que condueixi les aigües cap a l'obra de fàbrica, tal com plantejava l'informe de la Direcció General de Recursos Hídrics i el mateix departament de Carreteres del Consell.

- No es realitza una valoració d'efectes ambientals mitjançant una metodologia contrastada i objectiva.

- No s'avaluen comparativament les condicions de seguretat de cada alternativa, el que implicaria el principal efecte sobre la socioeconomia de l'Illa.

- Finalment, tampoc es realitza un estudi profund del cost de les mesures correctores.

L'alcaldessa del municipi, Misericòrdia Sugrañes, ha assegurat que, arran de tot el que s'ha exposat, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior analitzarà la possibilitat de presentar recurs davant el procés administratiu dut a terme, per entendre que l'estudi objecte d'informe i aprovació no és encertat ni rigorós de cap manera, i, davant el greu perjudici social i econòmic, es plantejarà interposar una demanda per la presumpta malversació de fons públics en què pogués estar incorrent el Consell Insular de Menorca en adoptar semblant decisió.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h