Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

AGENDA LOCAL 21, UN ESPAI DE CONFIANÇA, IMPLICACIÓ I GENEROSITAT

AGENDA LOCAL 21, UN ESPAI DE CONFIANÇA, IMPLICACIÓ I GENEROSITATHas estat implicat en l'agenda local 21 d'Alaior?
Tens ganes d'implicar-te en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans del municipi tenint en compte la cura del medi ambient?

Si és així, t'esperem el dia 26 de setembre a les 20.00 h. a la sala d'activitats ciutadanes on ens trobarem les persones que sentim les mateixes inquietuds per a donar un impuls a l'Agenda Local 21 d'Alaior.

L'agenda Local 21 és un instrument de planificació sorgit de la participació i consens entre la ciutadania, els agents socials i els representants polítics. L'objectiu és que els veïns d'Alaior millorin la qualitat de vida des d'un punt de vista econòmic, sòciocultural i ambiental, amb criteris de sostenibilitat. L'agenda és, en definitiva, un reflex o un termòmetre de la participació i l'entesa social dels veïns d'Alaior i de l'interès en la cura del medi ambient.

El funcionament d'una Agenda Local 21 és cíclic: es redacta un Diagnòstic sòcioambiental del municipi. A continuació es redacta un Pla d'Acció Ambiental Municipal (PAAM), un conjunt d'accions a realitzar per a millorar els punts febles detectats en la diagnosi o reforçar els punts forts. Finalment s'estableix un Pla de seguiment amb un Sistema d'Indicadors que ens donen informació sobre la tendència dels valors ambientals. I quan s'ha acabat l'execució i l'avaluació del Pla d'Acció, es torna a començar un nou cicle amb una nova diagnosi.

Ara bé, en tot aquest engranatge hi ha un instrument imprescindible sense el qual l'agenda no funcionaria, que és el Fòrum o Taller d'Agenda 21, format pels habitants del municipi interessats en la implantació i desenvolupament d'aquesta Agenda Local 21. Totes les fases de l'Agenda local han d'estar promogudes i participades per aquest nucli de persones que han d'estimular, promoure i vehicular la participació ciutadana, emetre propostes sobre el medi ambient i la sostenibilitat i analitzar, valorar, i difondre les qüestions relatives a l'Agenda Local 21 entre d'altres. Es tracten temes mediambientals en sentit ampli com ara la governança, el consum responsable, l'urbanisme, la mobilitat, la salut, l'economia, la igualtat i la justícia social,... Emprant les paraules d'una de les persones participants que ens hem permès agafar com a eslògan, volem que l'Agenda Local 21 sigui "un espai de confiança, implicació i generositat" i ens agradaria que tu hi fossis present.

A Alaior hi ha hagut experiències d'Agenda Local 21 des de 2001, el moment en el que van començar totes les agendes dels vuit municipis de Menorca. Hi ha hagut dos periodes amb dos Plans d'Acció Ambiental Municipal de 2004-2007 i de 2009-2012. En aquests moments s'està avaluant el compliment del darrer PAAM. És hora d'agrair a totes les persones i organitzacions que s'hi han implicat anteriorment, demanar-los que segueixin amb el seu important testimoni, i engrescar a nous ciutadans en aquesta nova era que pot resultar apassionant.

Us esperem el proper dia 26 de setembre, amb l'inici d'un nou cicle, on les persones implicades marcaran el rumb de l'Agenda Local 21 d'Alaior.

Per a més informació Tel. 971 37 10 02 Ext. 149 o adl@aj-alaior.org.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h