Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter  
 

Alaior proposa nous parkings públics, zona hotelera i equipament assistencial al nucli urbà

Alaior proposa nous parkings públics, zona hotelera i equipament assistencial al nucli urbà- PROPOSTA D'ACORD ENTRE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUDO-03AL I AJUNTAMENT D'ALAIOR PER A MODIFICAR LA ZONA URBANA SITUADA ENTRE EL CARRER ÉS BANYER I CARRETERA NOVA -


1 INTRODUCCIÓ

L'àmbit del sòl urbà se situa entre els carrers Es Banyer i Carretera Nova, a la zona coneguda com "Sa Tanca".

El document d'Avanç 2016 de la revisió del PGOU d'Alaior preveu per a l'antiga UA-5 la seva reconversió com a sòl urbanitzable directament ordenat (SUDO), d'acord una ordenació detallada que es proposa modificar d'acord amb la present proposta.


2 SÍNTEIS DE LA PROPOSTA

La proposta manté les superfícies de sòls lucratius i no lucratius que preveu l'Avanç, però modifica l'ordenació i els usos previstos en aquesta àrea.


2.1 PROPOSTA DE NOVA ORDENACIÓ

La proposta crea dues zones d'aparcament públic, amb una superfície de 2.209 m2 i una capacitat per a 90 places d'estacionament. Una d'aquestes bosses d'aparcament se situa a la zona oest de la unitat d'actuació; l'altra, ocupa l'angle zona est de la unitat d'actuació, immediat al carrer d'Es Banyer.

Concretament els canvis que es proposen són:

- La nova ordenació substitueix un carrer de trànsit rodat per un vial de vianants d'ús públic (EL-P).
- A més divideix l'única zona d'aparcament previst inicialment en dues àrees separades de manera que es distribueix potser una idèntica capacitat d'aparcament, al mateix temps que es creen més accessos de connexió entre aquest àmbit i el centre urbà.
- Reorganitza les zones edificables respectant en la seva major part l'estructura urbana proposada en l'Avanç i aprofitant la infraestructura com el col·lector de pluvials que ja està executat.


2.2 PROPOSTA DE NOUS USOS

L'Avanç preveu per a tot l'àmbit l'ús d'habitatge mitjançant l'ordenança RP-B6f

D'acord amb l'ordenança esmentada, la proposta manté parcialment l'ús per a habitatge, mentre, d'altra banda introdueix dues parcel·les destinades a equipaments:

- una amb una superfície de 4.244 m2 amb ús previst com a solar per acollir una residència de gent gran / habitatges tutelats,

- i l'altra, de 1.590 m2, destinada a albergar un hotel de ciutat.

Les zones d'habitatge s'organitzen respectant el disseny urbà de l'Avanç, és a dir, construcció de cases entre mitgeres, amb alçada construïda de planta baixa més dos i amb una alineació a vial RP-B6f. Se li assigna una superfície total de 4.966 m2 de sòl, pel que conformi a l'índex 1/50 li corresponen 99 habitatges.

Les zones destinades a equipaments se situen en la vora sud de l'àmbit, tangents a Sa Carretera, a la zona de transició entre el nucli urbà tradicional, zones d'edificació oberta i el sòl urbanitzable no desenvolupat.

En tots dos equipaments es proposa el seu desenvolupament mitjançant edificació oberta i amb Volumetria Especifica (VE), que s'obtindrà mitjançant la tramitació del corresponent estudi de detall d'ordenació de volums.

Les ordenances seran respectivament la EQ-AS i la HO, en ambdós casos de planta baixa més dues altures.


3- RESUM USOS NO LUCRATIVES

Espai lliure públic (EL-P) = 6.747 m2

Aparcament = 2.209 m2

Vials = 2.446 m2


4-RESUM USOS LUCRATIUS

Habitatge plurifamiliar (RP-PB + 2) = 4.966 m2

Residència (EQ-AS / PB + 2) = 4.244 m2

Hotel de Ciutat (HO / PB + 2) = 1.590 m2


5.- CONCLUSIONS

Està modificació s'acorda per facilitar el desenvolupament urbanístic del nostre municipi. Aquesta zona porta molt temps sent sòl urbà a desenvolupar però per diverses circumstàncies mai ha arribat a executar-se.

Amb aquesta solució s'obren noves perspectives de mercat. Un centre assistencial o habitatges tutelats, per a persones d'edat; un ús hoteler imprescindible, que doni cabuda a un hotel ciutat al nostre municipi. Convé recordar que en aquests moments no hi ha cap establiment hoteler en el nucli urbà i que és una necessitat reiteradament demandada per la població.

Es creen aquestes bosses d'aparcament amb accés ràpid al centre del nucli urbà, una d'elles a 1 min d'edifici del Convent de Sant Diego.

El desenvolupament d'aquesta unitat, a més, crea un nou enllaç de connexió ràpida per a vianants entre la zona escolar i l'àrea d'instal·lacions esportives i la zona sud de la localitat.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h