Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

Alaior contractarà a deu joves amb estudis mitjançant el Pla d'Ocupació Juvenil

L'Ajuntament d'Alaior contractarà a deu joves menors de 30 anys (el doble que l'any passat), per a un període màxim de set mesos i en règim de pràctiques professionals, amb l'objectiu de dur a terme diverses tasques de caràcter tècnic.

 

Per fer realitat aquesta iniciativa, l'Ajuntament ha sol·licitat acollir-se a la convocatòria de subvencions per finançar projectes d'experiència professional per a l'ocupació dels joves amb estudis de grau superior a les Illes Balears cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del programa operatiu d'ocupació juvenil per al període 2014 - 2020 i de la iniciativa d'ocupació juvenil.

 

Cal destacar que actualment s'estan executant i també està previst realitzar diversos projectes i actuacions d'interès general i social, com ara la redacció de projectes i documentació tècnica de diverses actuacions dirigides a la millora de les vies públiques i edificis municipals, així com l'enllumenat públic d'espais públics, plans o projectes derivats de l'adhesió dels projectes d'estratègia de ciutats saludables, així com tasques relacionades amb l'administració electrònica, entre d'altres.

 

En conseqüència, per a poder assolir aquests objectius l'Ajuntament d'Alaior considera necessari acollir-se a aquesta convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'experiència professional, per a la contractació dels següents perfils professionals:

 

- 1 tècnic / a de Medi Ambient.

- 2 animadors socioculturals (un per al Departament de Festes, Fires i Mercats i Joventut; un per al Departament de Cultura).

- 1 administratiu / va de gestió.

- 1 tècnic / a informàtic / a.

- 1 enginyer / a tècnic / a industrial o d'edificació.

- 1 advocat / da.

- 1 educador / a social.

- 1 tècnic / a en comunicació.

- 1 tècnic / a superior en animació d'activitats físiques i esportives (Taafe).

 

És important assenyalar que la convocatòria en qüestió té per objectiu que els joves titulats trobin el seu primer treball, per tant va adreçada a persones joves aturades, majors de 18 anys i menors de 30 anys, inscrites en el sistema Nacional de garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, així com amb les entitats dependents o vinculades.

 

Els joves que compleixin els requisits anteriors han d'estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Cal recordar que el període laboral començarà entre el 27 de novembre i l'1 de desembre i que el règim contractual serà en pràctiques, per un període de 7 mesos (és a dir, fins al 30 de juny de 2018), amb un 60% de l' sou de la categoria assignada.

 

Els costos laborals de les contractacions que planteja dur a terme l'Ajuntament d'Alaior ascendeixen a un total de 107.659,37 euros.

 

Una de les línies de treball més importants de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior és la reinserció laboral i el foment de l'ocupació de treballadors en atur, tal com es posa de manifest amb aquesta iniciativa que es porta a terme per segon any consecutiu , així com amb altres que s'han executat com la contractació de treballadors majors de quaranta anys a través de les subvencions per a les corporacions locals del SOIB i les convocatòries pròpies de l'Ajuntament com són les beques per al foment de l'ocupació.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h