Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Convocat el IXè Concurs d’Arts Plàstiques Ciutat d’Alaior

 Convocat el IXè Concurs d’Arts Plàstiques Ciutat d’Alaior L’Ajuntament d’Alaior ha convocat una nova edició del Premi de Pintura Ciutat d’Alaior, que arriba ja a la seva novena convocatòria

A partir d’aquest moment i fins dia 30 de març queda obert el termini per a la presentació d’obres a concurs.

El premi té una dotació econòmica de 2.500 euros (als que s’han d’aplicar les retencions que pertoquin segons la normativa vigent).

Correspondrà a un jurat d’experts decidir quina, entre les presentades, és l’obra guanyadora, que passarà a ser de l’Ajuntament. En el cas en què el concurs quedés desert, la dotació del premi s’acumularia per a la propera edició.

D’altra banda es manté el sistema de votació popular, oberta a tots els residents censats al municipi que tenguin més de 14 anys. Igual que en l’anterior convocatòria, hi haurà una menció per l’obra que resulti millor puntuada per aquest sistema de votació. En aquest cas, es preveu una gratificació de 200 euros (neta) i el lliurament d’una placa o guardò. L’autor o autora podrà decidir voluntàriament si dóna l’obra a l’Ajuntament.

Les bases d’enguany s’han retocat en el sentit de preveure la possibilitat de que dues obres quedessin empatades en la votació popular. De donar-se aquesta circumstància totes dues rebrien la gratificació assenyalada. En el cas, ja més improbable, de que l’empat fos a tres o més obres, la borsa econòmica a repartir seria de 400 euros.

RESUM DE LES BASES:

Les bases preveuen la lliure concurrència de participants sense distinció de nacionalitat o lloc de residència. Únicament queda exclosa de poder participar-hi la persona guanyadora del certamen anterior.

Cada participant podrà presentat una obra bidimensional, que no podrà haver estat presentada a cap altra convocatòria.


Les dimensions mínimes seran de 54x46 cm i les màximes de 150x150 o la superficie equivalent total. El marc, si n’hi hagués, no computa en les dimensions.

La presentació de les obres es farà al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Alaior, de dilluns a divendres en horari d’oficina (8 a 14.30) o el dijous capvespre (de 16 a 19.30 h), fins dia 30 de març, quan acaba el termini.


CONSULTEU LES BASES SENCERES


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h