Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

L'Ajuntament demana voluntat política a l'IB-Salut per començar el nou Centre de Salut

L'Ajuntament demana voluntat política a l'IB-Salut per començar el nou Centre de SalutL'equip de govern manté inalterable la convicció que en aquests moments la solució més viable i ràpida per a la construcció del nou Centre de Salut per a Alaior i tota la seva àrea d'influència és exactament la proposta que ha defensat l'IB-Salut durant molts anys, al costat de la Creu Roja.

El passat mes d'octubre es va acordar estudiar la viabilitat d'un nou Centre de Salut en l'antic col·legi de La Salle. L'equip de govern va acceptar estudiar aquesta proposta perquè aparentment havia de resultar més ràpida que fer una modificació del Pla General vigent (el de 1994, per anul·lació del PGOU de 2009) i per evitar més retards al projecte. Els estudis preliminars ja han posat al descobert que aquesta hipotètica solució trigarà molt de temps, els terrenys no són públics, falta la redacció d'un projecte, i tota la tramitació urbanística, a més dels estudis de reordenació del tràfic de tota la zona, reubicació d'altres serveis com Policia, entre altres aspectes.

Ha estat amb l'entrada en vigor del Decret de mesures urgents aprovat per l'actual Govern Balear el gener de 2018 (fa un mes), és a dir, després d'haver-se pres la decisió d'estudiar la viabilitat de l'antic col·legi de La Salle, quan l'equip de govern local ha proposat acollir-se a les previsions del decret. Aquesta nova normativa soluciona l'únic problema que teníem per construir el nou Centre de Salut.

L'aprovació del decret i la voluntat real de l'Ajuntament d'Alaior és d'iniciar el Centre de Salut dins d'aquest mateix any (al lloc que hi ha projecte redactat, terrenys, viabilitat legal i la partida pressupostària que corrobora l'IB-Salut), deixa en mans del Govern Balear escometre aquest equipament al més aviat possible.

El decret en el seu articulat exposa que "Els terrenys on s'acordi la ubicació de l'equipament públic es qualificaran AUTOMÀTICAMENT com a sistema general d'equipament del corresponent ús, i "Que solament quedarà prohibida aquesta qualificació automàtica en "els terrenys descrits com a sòl rústic PROTEGIT.". No és, en absolut el cas que estem tractant.

Segueix el decret: "Les determinacions urbanístiques de l'equipament correspondran a les requerides per al projecte necessari per dur a terme l'actuació i, per tant, NO dependran del desenvolupament territorial o urbanístic PREVI ni dels corresponents instruments de gestió, i seran IMMEDIATAMENT efectives."

A la vista de tots aquests detalls, l'equip de govern demana voluntat política a l'IB-Salut per començar al més aviat possible el nou Centre de Salut que el municipi necessita, el Centre de Salut serà tot l'urgent i prioritari que l'IB-Salut vulgui que sigui.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h