Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

Reestructuració de l’equip de govern municipal amb l’entrada de Llorenç Cardona

Reestructuració de l’equip de govern municipal amb l’entrada de Llorenç Cardona

Llorenç Cardona va prendre possessió dijous de la seva acta com a regidor electe. S'incorpora a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior on, a partir  d’ahir mateix, exercirà les competències de Serveis Socials i continuarà amb totes les tasques de dinamització, promoció econòmica i turística del municipi d'Alaior, que, de fet, ha vingut desenvolupant amb dedicació i entrega fins ara. 

 

La presa de possessió de Llorenç Cardona ha estat motivada per la renúncia d'Emilio Agis, la qual cosa ha comportat la necessitat de portar a terme alguns petits canvis en l'organització interna de l'equip de govern municipal. 

 

D'aquesta manera, el regidor Cristóbal Marqués ha assumit directament les principals àrees que gestionava Emilio Agis, com són Hisenda i Obres Públiques, deixant l’àrea de Serveis Socials que passa a Llorenç Cardona, que també assumeix les competències en el manteniment de Camins i Carreteres i dels Nuclis Rurals. 

 

Convé assenyalar que el regidor Cristóbal Marqués que passa a ser quart tinent de batle, també exercirà les funcions de portaveu del grup que va deixar Emilio Agis, i com a portaveu adjunt segueix Arturo Pons.

 

Reorganització competències:

 

- Arturo Pons: Seguirà sent el primer Tinent de Batle i portaveu adjunt, a part de les àrees de Policia, Brigada i Recursos Humans, assumeix noves competències en matèria d'aigua potable, depuradores, energia, i les infraestructures de telecomunicacions.

 

- Isabel Rodríguez: Passa a ser la segona Tinentde Batle.

 

 

- Roger Ferrer: Passa a ser el tercer Tinent de Batle.

 

- Cristóbal Marqués: Assumeix Hisenda i Obres Públiques. Deixa Serveis Socials i manté Educació i Noves Tecnologies, així mateix, passa a ser el portaveu municipal i quart Tinent de Batle.

 

- Rafel Quintana: Segueix sent Regidor Delegat.

 

- Llorenç Cardona: Nou Regidor Delegat en matèria de Serveis Socials, Camins i Carreteres i Manteniment dels Nuclis Rurals (Llumena, Biniguarda i La Argentina). Segueix col•laborant en les tasques que realitzava fins ara relacionades amb les àrees de Turisme, Festes, etc.).

 

La batlessa, Misericordia Sugrañes, ha felicitat en nom de l'Ajuntament d'Alaior al nou regidor i li dóna la benvinguda al Grup Popular, a la vegada que li desitja feina, sort i encert en la nova responsabilitat que assumeix.   

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h