Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

Alaior demana que es permeti el lloguer turístic de tot tipus de unifamiliars a tot el municipi

Alaior demana que es permeti el lloguer turístic de tot tipus de unifamiliars a tot el municipi

L'Ajuntament d'Alaior ha sol·licitat en el termini d'al·legacions que el Consell Insular de Menorca permeti la comercialització de les estades turístiques en els edificis unifamiliars de tot tipus en totes les zones del municipi, no com apareix en l'aprovació inicial on el lloguer turístic per a aquesta tipologia només queda permès a les zones turístiques.

 

L'Ajuntament d'Alaior sosté que la zonificació aprovada pel Consell vulnera l'autonomia municipal i que aquesta queda "en dubte" a través d'una "intervenció totalment coercitiva". "De poc han servit les consultes realitzada quan en últim terme es desemboca en l'intent de materialitzar una normativa que imposa i restringeix zones de comercialització, fent cas omís de les observacions plantejades pels municipis".

 

L'Ajuntament d'Alaior considera que la prohibició en el casc urbà "està perjudicant a hores d'ara a l'economia general del poble i els seus residents", ja que "hem de fer notar que l'ús turístic durant tot just uns mesos d'estiu contribueix a la configuració i manteniment de l'estètica tradicional del poble, alhora que suposa una ajuda per a la renda dels titulars de la propietat, que complementen els seus salaris amb aquests ingressos extra ".

 

"El lloguer turístic en zona urbana -continuen les al·legacions- no ha generat fins al moment cap tipus de problema. Ans al contrari, reiterem que posa en servei una borsa d'edificis els propietaris dels quals es veuen animats a mantenir i conservar. L'ús turístic de cases de poble és freqüent i habitual i constitueix un atractiu (turisme d'interior) en tota la geografia nacional i no sembla adequat que una illa de vocació turística vulgui asfixiar aquesta possibilitat, castigar la renda dels seus habitants i condemnar moltes cases a l'abandonament i ruïna, en lloc d'afavorir la seva recondicionament i rehabilitació en part amb ajuda d'unes rendes que en cap cas suposen un negoci ni opulent ni desproporcionat, sinó exactament un complement per a les rendes de les famílies ".

 

Així mateix, explica l'Ajuntament que "el mateix raonament ens serveix per defensar l'ús turístic d'edificacions en sòl rústic. No es tracta d'obrir expectatives a noves construccions però sí permetre que es generin recursos per a la pròpia conservació d'un patrimoni que hauria d'enorgullir, pel seu especial valor etnològic ".

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h