Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament  
 

Convocatòria d'ajuts per les APIMAS, entitats beneficoassistencials i esportives

L'Ajuntament d'Alaior ha obert el termini per a la sol·licitud de subvencions per part de les Associacions de Pares i Mares que realitzin activitats adreçades als centres educatius d'Alaior, així com també per a les entitats beneficoassistencials i esportives que duguin a terme una activitat que sigui beneficiosa o que promocioni les actuacions dels veïns d'Alaior.

 

L'objectiu d'aquesta convocatòria és, en el cas de les APIMAS, impulsar les seves iniciatives en l'àmbit de la promoció de l'esport, ocupació del temps lliure, promoció de la cultura, promoció d'activitats, ordenació de les relacions de convivència, aprofitament dels centres públics i les seves instal·lacions esportives fora de l'horari escolar, entre d'altres. Aquests ajuts econòmics de l'Ajuntament d'Alaior per a les entitats beneficoassistencials es destinaran a sufragar la prestació de serveis d'atenció a les persones, les activitats relacionades amb l'acollida d'immigrants, la promoció d'activitats de caràcter social i activitats de voluntariat.

 

L'Ajuntament d'Alaior també ha obert una convocatòria d'ajuts destinats a entitats esportives i als esportistes destacats del municipi. Per poder beneficiar-se d'aquesta subvenció és imprescindible ser una entitat esportiva d'Alaior o un esportista que participi en campionats de rellevància fora de les Balears o, d'altra banda, sent esportista d'una entitat d'Alaior, realitzar programes de formació tècnica fora de les Balears

 

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 10 de juny i resulta imprescindible estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alaior i no trobar-se immers en cap dels supòsits que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari, de acord amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 

La presentació de les sol·licituds es pot fer telemàticament, mitjançant la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alaior amb DNI electrònic o certificat digital. També es pot tramitar la instància de manera presencial al registre d'entrada de l'Ajuntament.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h