Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Alaior ajuda als veïns de L'Argentina amb el futur clavegueram

Alaior ajuda als veïns de L'Argentina amb el futur clavegueram

L'Ajuntament d'Alaior dotarà en els propers mesos de clavegueram a la urbanització de l'Argentina. El projecte ha estat aprovat per unanimitat aquest passat dimecres al ple municipal i tindrà un cost total de 1.172.000 euros, dividit entre quatre fases.

 

El projecte de sanejament i connexió amb la depuradora d'Alaior és un dels projectes més importants del municipi dels últims 12 anys, perquè canalitzarà les aigües residuals de tots els carrers de l'Argentina i arribarà fins Alaior a través d'una nova xarxa de sanejament de 2.400 metres i 3.300 metres d'impulsió que es construirà al Camí de Torralba.

 

L'Ajuntament d'Alaior ha realitzat tots els tràmits pertinents per poder seguir donant llicències en zones sense xarxa general de clavegueram. Es tractava d'iniciar el procés de redacció i aprovació dels corresponents projectes que, en el cas concret del de l'Argentina, ja va obtenir l'interès general per part del Consell Insular de Menorca i ara es durà a terme.

 

A la urbanització de l'Argentina hi ha prop de 200 persones empadronades, els habitatges no disposen de sanejament i, a més, també hi ha diverses parcel·les sense edificar. El projecte aprovat pel ple és un dels més importants de la legislatura per l'equip de govern municipal, ja que solucionarà un greu problema mediambiental que també pateixen moltes urbanitzacions de Menorca que suposa el no disposar d'una xarxa de clavegueram. L'Ajuntament assumirà un important cost econòmic per ajudar els veïns de L'Argentina, conjuntament amb el Consell, per ajudar a finançar el projecte de manera que l'aportació econòmica dels veïns sigui la menor possible.

 

El projecte ha estat dividit en 4 fases per complir els terminis marcats pel Consell, en ser una inversió amb part dels fons provinents de les Inversions Financerament Sostenibles i, a més, per causar els menors problemes possibles als veïns. D'aquesta manera, està previst que durant aquest any s'executin la primera i quarta fase, mentre que les altres dues restants s'executaran l'any vinent.

 

La primera fase consistirà en dotar de clavegueram a les vuit carrers interiors de la urbanització, que també comptaran d'estacions de bombament. La segona fase serà la dotació de clavegueram del carrer principal, Ses Vuit Quarterades. D'altra banda, també s'executarà aquest any la conducció principal d'impulsió pel Camí de Torralba i la seva connexió amb el EDAR de Cala en Busquets, mentre que la tercera fase consistirà en la construcció de les canalitzacions, en sòl rústic, que s'executarà el proper any.

 

 

Convé recordar que per a l'Ajuntament d'Alaior aquest és un projecte prioritari i, per això, va ser una de les propostes que el municipi va presentar a la partida pressupostària del Consell destinada a millorar els recursos hídrics dels municipis. El Consell invertirà 718.000 euros i l'Ajuntament ha fet un esforç aportant altres 340 mil euros, de manera que els veïns de la urbanització només hauran d'afrontar el pagament de 113 mil euros en total mitjançant les contribucions especials, una quantitat que suposa un 10 % del cost global del projecte.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h