Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

Obert el termini per sol·licitar beques per accedir a l'Escola Infantil Municipal d'Alaior

Obert el termini per sol·licitar beques 
per accedir a l'Escola Infantil Municipal d'AlaiorL'Ajuntament d'Alaior ha obert per sisè any consecutiu el període de sol·licituds de les beques perquè els nens/es de 0 a 3 anys puguin accedir a l'escoleta infantil Es Pouet d’Alaior.

Aquestes beques pretenen ser un ajut per totes aquelles famílies que utilizen l’Escoleta. Aquest any s'ha tornat a incrementar la quantia econòmica que destina l’Ajuntament per beques, fins arribar als 14.230 euros per repartir entre les sol·licituds presentades, gràcies a l’aportació del Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament d’Alaior.

Les beques de les quotes de l'escoleta infantil es concediran fins a un màxim del 75% del cost anual de l'activitat. No obstant això, excepcionalment i previ informe dels serveis socials, es podrà obtenir una beca pel 100% de les quotes esmentades. Aquest any com a principal novetat s’han pujat el màxim d’ingressos per unitat familiar per arribar a més famílies

El termini de presentació de sol·licituds comença el pròxim 2 de juliol i finalitzarà dia 20 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

La finalitat de les beques és pujar el percentatge d’escolarització del municipi, remarcant la importància de l'educació en aquesta etapa, on tots els professionals consideren que l'escolarització dels infants de 0 a 3 anys serveix per detectar de forma precoç possibles necessitats especials i així corregir-les.

El regidor d'Educació, Cristóbal Marqués, també ha destacat que des del 2015 l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Alaior, amb la col·laboració del Servei d'Atenció Primerenca, estan duent a terme una important campanya per escolaritzar el 100% dels nens i nenes de 2 anys empadronats al municipi, així com el màxim d'alumnes de 1 any.


Per aquest motiu per tercer any consecutiu s'està portant a terme la campanya anomenada «Vine a l'Escoleta!» per donar a conèixer i conscienciar a pares i mares de la importància de l'escolarització de 0 a 3 anys. També ha recordat la importància de matricular-se el mes de juny, d'aquesta manera es poden obrir més aules al mes de setembre, donant una millor atenció i menys alumnes per aula. A més ha destacat l'esforç que realitza l'Ajuntament amb l’educació infantil del municipi, aportant més del 50% dels recursos econòmics, que juntament amb l’esforç de les famílies fan possible el bon funcionament de l'escoleta, mentre l’aportació de la resta d’administracions no arriba al 10%.

Més informació a la pàgina web de l'Ajuntament http://www.alaior.org/


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h