Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

Alaior inverteix 61.000 euros per adequar a la normativa actual les instal·lacions del Poliesportiu Municipal

Alaior inverteix 61.000 euros per adequar a la normativa actual les instal·lacions del Poliesportiu Municipal

L'Ajuntament d'Alaior destinarà un total de 61.892 euros (IVA inclòs) per adequar a la normativa vigent les instal·lacions del Poliesportiu Municipal.

 

Per dur a terme aquesta iniciativa es va elaborar un "Projecte integrat d'obres i instal·lacions per a la regularització del Pavelló Esportiu Municipal", el qual contempla la modernització de les instal·lacions d'electricitat i contra incendis amb un cost de 36.857 i 25.035 euros respectivament, és a dir , 61.892 euros en total.

 

El projecte ha estat redactat pel tècnic Josep Quintana i en el mateix es descriuen les instal·lacions d'electricitat i contra incendis, així com els treballs a executar en les dues perquè la infraestructura esportiva quedi totalment actualitzada.

 

A la secció d'activitats d'aquests projectes es descriuen les característiques del subministrament elèctric i de la instal·lació de protecció contra el foc i l'evacuació en cas de produir un incendi.

 

És important recordar que el nombre d'usuaris que utilitzen les instal·lacions del Poliesportiu Municipal augmenta cada any, de manera que al maig de l'any en curs es va registrar la xifra de 461 persones al mes. A aquesta xifres cal afegir les 1.200 persones inscrites a alguna de les més de 20 entitats esportives de la població, les quals també utilitzen el Poliesportiu de la localitat.

 

L'equip de govern municipal és conscient de la importància que tenen les instal·lacions esportives municipals per a la població i, per això mateix, aposta clarament per la seva modernització i manteniment, així com per millorar i incrementar els equipaments esportius de la localitat perquè els ciutadans facin esport, tal com es va posar de manifest, per exemple, amb la construcció d'un gimnàs en el Poliesportiu Municipal al febrer de 2016, la renovació de la gespa artificial dels Pins i la construcció d'un gimnàs a l'aire lliure a Cala en Porter, tots dos projectes executats l'any passat.

 

L'Ajuntament d'Alaior seguirà donant suport al món de l'esport i als més de 20 clubs que fomenten i dinamitzen l'esport a la població.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h