Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter  
 

L'Ajuntament d'Alaior lamenta la negativa de la parròquia a la venda de l'antic col·legi de La Salle

L'Ajuntament d'Alaior no podrà portar per ara endavant la seva idea d'adquirir l'antic col·legi de La Salle i la parcel·la que acull aquest edifici, com era la seva intenció.

 

La parròquia de Santa Eulàlia dóna per interrompudes les negociacions per a l'alienació d'aquesta propietat, després que l'Ajuntament hagi ofert al Govern balear un solar alternatiu per a l'edificació del futur Centre de Salut i després que la proposta alternativa (un solar al costat de l'escola Mestre Durán) hagi estat considerada i finalment acceptada pels tècnics d'IB-Salut.

 

La parròquia ha respost negativament a la invitació de l'alcaldessa Misericòrdia Sugrañes per reprendre les negociacions per a una possible adquisició de La Salle. La negativa és taxativa ( "l'edifici NO ESTÀ EN VENDA") i segons es dóna a entendre tan sols s'oferia per a albergar el Centre de Salut donada la seva utilitat pública.

 

El rector Bosco Martí ha denegat reprendre les negociacions iniciades amb el seu predecessor (Pere Oleo) argumentant que l'edifici de l'antic col·legi de La Salle està en ús per Càritas Diocesana i que aquesta és la decisió del Consell de Patrimoni Parroquial i del Consell de la Parròquia .

 

L'interès de l'Ajuntament era poder destinar la totalitat d'espai disponible a La Salle per reunificar en aquest immoble els serveis socials, mantenint fins i tot l'ús d'algunes dependències per Càritas.

 

No obstant això aquesta pretensió topa amb el Consell de Patrimoni Parroquial i el Consell Pastoral de la Parròquia, segons resposta donada pel rector, que considera que no té sentit obrir cap negociació si la destinació no és un Centre de Salut.

 

La proposta de l'Ajuntament tenia una intenció de més abast. El trasllat i reubicació dels Serveis Socials i altres usos (local de ASSORME, entre d'altres) a l'edifici de La Salle alliberaria l'edifici ubicat al Carrer Santa Rita (actual seu dels serveis socials) que, d'estar disponible, serviria per traslladar allà tota l'àrea d'Urbanisme.

 

 

Els serveis d'Urbanisme estan instal·lats en els soterranis de l'Ajuntament i la falta d'espai així com les condicions i les barreres arquitectòniques, recomana un trasllat i ampliació de les dependències per a tècnics, arxius propis de l'àrea i per atendre les visites en millors condicions a les actualment existents.

 

L'Ajuntament es proposava portar endavant aquest projecte per ubicar Urbanisme a molt poca distància de la Casa Consistorial, mentre, d'altra banda, pretenia traslladar els Serveis Socials a un emplaçament que, sent cèntric, s'adapta millor a les condicions de confidencialitat que de vegades requereix l'administració d'aquestes prestacions.

 

En definitiva, l'Ajuntament pretenia un ús social i d'interès públic per a l'edifici de La Salle, que a més hauria resolt la necessària ampliació i dignificació de l'espai de treball per als tècnics d'Urbanisme.

 

En el consistori ha sorprès la negativa de la Parròquia a seure a parlar, tant més quan ha estat durant els últims anys quan l'Ajuntament ha regularitzat el pagament d'un lloguer tant per a l'ús públic d'estacionament a l'antic pati de La Salle com per l'ús de part de les dependències del vell col·legi on s'ubica des de fa molts anys la caserna de la Policia Local. Tant un servei com l'altre s'havien instal·lat en aquella propietat en una etapa política anterior sense cap contraprestació per l'Ajuntament i amb certa anuència de la Parròquia.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h