Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

Recta final de les obres de pluvials de Cala en Porter

Recta final de les obres de pluvials de Cala en PorterLes obres que està executant l'Ajuntament d'Alaior de canalització de les aigües pluvials dels carrers Sant Jordi, Llevant, "s'Emanador" i l'Avinguda Central de Cala en Porter han arribat a la recta final i a partir de la setmana que ve, si el temps ho permet, es començarà amb l'asfaltat dels diferents carrers afectats.

El principal objectiu d'aquesta important obra pública, prevista a la documentació tècnica del Pla Director de Clavegueram de Cala en Porter i en el Pla Director de Sanejament i Pluvials de l'any 2006, és dotar de la infraestructura de recollida d'aigua de pluja als carrers afectats.

Cal assenyalar que abans de l'arribada de l'equip de govern del Partit Popular a l'Ajuntament l'any 2011, només es realitzaven actuacions puntuals que no solucionaven els problemes en la recollida i canalització de les aigües pluvials. És una urbanització que es va construir sense infraestructura de pluvials, només sanejament i per la topografia de la zona provoca molts problemes.

El regidor d'obres, Cristóbal Marqués, ha recordat que des del 2011 s'ha seguit el Pla Director de Clavegueram de Cala en Porter i en el Pla Director de Sanejament i Pluvials elaborat per l'empresa gestora de l'aigua, en els quals s'indiquen els punts crítics i com s'havien d'atacar per fases. Ja que evidentment fer-ho tot de cop és impossible.

Marquès també destaca que la zona en la qual s'està treballant ara és una de les més problemàtiques de la urbanització de Cala en Porter perquè no disposa d'una via natural de sortida per a l'aigua i, per tant, quan plou es queda tota la calçada completament entollada. Així mateix ha declarat que la intenció de l'equip de govern és aprofitar cada any la temporada baixa per seguir escometent una nova fase dels pluvials de Cala en Porter, i així solucionar els problemes dels veïns de la zona, com s'ha demostrat durant aquests anys.

Les actuals obres van ser adjudicades a principis d'estiu a l'empresa Antonio i Diego S.A. i ascendeix fins als 169.900 euros, obres que no van començar fins al final de la temporada turística per ocasionar els menors problemes possibles, ja que les actuacions afectaven diferents carrers, entre elles l'Avinguda Central.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h