Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Alaior licita les obres de millora dels camins d'en Medina i Biniguarda

Alaior licita les obres de millora dels camins d'en Medina i Biniguarda

L'Ajuntament d'Alaior ha tret a licitació les obres de condicionament i reparació dels camins d'en Medina i Biniguarda amb un pressupost inicial de 113.325 euros (IVA inclòs).

 

Les empreses constructores interessades a dur a terme les obres de condicionament dels camins rurals ubicats en el terme municipal d'Alaior ja poden presentar les seves propostes a l'Ajuntament de la localitat fins al 12 de febrer. El consistori ha aconseguit una subvenció del 50% del total per part de l'Estat.

 

Estat dels camins:

El camí d'en Medina és un camí de terres, acotat els seus laterals per parets seques. El paviment és inexistent i actualment es troba totalment negat d'aigua de pluja. El camí de Biniguarda en l'actualitat està dividit en dos trams ben diferenciats. El primer tram de camí ja disposa de calçada amb asfalt en els seus primers 1.100 metres lineals, si bé en alguns sectors el paviment està molt deteriorat a causa de l'acumulació d'aigua de pluja, i amb multitud de sots. El segon tram, a partir del Pk 1.100, el camí passa a ser d'una lleugera capa de terres compactades tipus tot-u, on trobem sectors que són semi transitables i altres sectors on les recents pluges han realitzat solcs d'aigua que fan el camí intransitable. Tot això fa necessari un reforç del paviment actual. El projecte, en tot cas, no alterarà l'ample del camí ni el seu traçat.

 

Millores:

La millora dels camins consisteix en diferents actuacions: D'una banda, el desbrossament dels laterals de tot el camí amb la retirada de material acumulat a la cuneta i la reconstrucció de parets seques que s'han derruït a causa de la intensitat de les últimes pluges . D'altra banda, es duran a terme actuacions puntuals per donar sortida a l'aigua pluvial, reparació del paviment existent i destaquem el terraplenat amb terra de ciment en els trams que no es troben asfaltats, és a dir, des del Pk 1.100 fins al Pk 3.117 del camí de Biniguarda i tot el camí d'en Medina amb els seus 859 metres lineals. El traçat de les vies ha de tenir un ample mitjà de 3 metres i un gruix de 30 cm.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h