Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

L’Ajuntament d’Alaior obre la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes d’Alaior

L’Ajuntament d’Alaior ha obert la convocatòria per presentar les sol·licituds de subvencions per a la rehabilitació i restauració de façanes d’Alaior, corresponents a actuacions fetes durant l’any 2019, amb un pressupost de 8.000 euros.
Totes les obres començades en el 2019, incloses les obres iniciades abans d’obrir-se aquesta convocatòria, podran sol·licitar la subvenció. Depenent de si l’immoble es troba en el centre històric, la quantia de l’ajut pot pujar fins a un 30% del cost de les obres, o d’un 10% si l’immoble no es troba en aquesta zona, amb uns límits en tots dos casos, depenent de la pintura utilitzada.


Les obres de rehabilitació i restauració de façanes s'ajusten al Pla General d'Ordenació Urbana i a la resta de normativa urbanística en vigor, especialment pel que fa a la combinació de colors, materials i composició de buits d’aquestes. No s'admet l'ús de la pintura plàstica com a material d'acabat. D’aquesta manera, no podran ser objecte d'aquestes subvencions les intervencions que situïn o mantinguin els aparells d'aire condicionat, les antenes o qualsevol altre element d'aquest tipus situat en els paraments de façana. A més, un dels requisits per beneficiar-se d’aquesta subvenció és haver obtingut la corresponent llicència d’obra.

Els documents a presentar per sol·licitar l’ajut són els següents:


a) Instància de sol·licitud de subvenció amb expressió de les dades de la finca i de la persona o persones sol·licitants.


b) En el cas de comunitats de propietaris, l’acta de la Junta de Propietaris on consti l'acord de sol·licitud de l'ajut i l'aprovació de les obres de rehabilitació a realitzar.


c)Fotografies de l'edifici (generals de façanes i de detall dels elements a rehabilitar) en l'estat previ a la intervenció.


d) Plànols o croquis amb tots els amidaments de la façana inclosos, i una petita memòria amb indicació de les problemàtiques de l'estat inicial i els materials, acabats i colors de la proposta de rehabilitació. S’ha de fer constar el tipus de pintura a utilitzar d’acord amb el punt 6è de les bases.


e) Pressupost detallat per capítols o rams amb mesuraments de cadascuna de les partides i oficis, i aplicació de preus unitaris. En aquest sentit és molt important fer constar el nombre de metres quadrats en el cas de pintar la façana per poder calcular l'import de la subvenció.


També s’haurà de presentar una justificació de l’actuació, de dos mesos des de la finalització de les obres. Aquestes obres hauran d’estar finalitzades en data de 31 de desembre de l’any immediatament posterior al d’atorgament formal de la subvenció.


Les bases de la convocatòria i el tràmit telemàtic es poden trobar a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alaior.LINKS:


Bases de la Convocatòria: https://alaior.sedelectronica.es/transparency/aeae9c38-11e1-49bd-b1a4-d0f3585fc415/


Tràmit telemàtic: https://alaior.sedelectronica.es/catalog/tw/9198d8e7-c8bb-458e-8100-2f26508c724a
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h