Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 
Ordenances i reglaments

Ordenances i reglaments


 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA ACTIVITATS PERMANENTS
(publicat 19/06/2012)
POLICIA I BON GOVERN (publicat 15/10/2001)
ORDENANÇA LOCAL PER REGULAR CONVIVÈNCIA, L'OCI I L' ESPAI PÚBLIC
(publicat 5/02/2009)
TELECOMUNICACIONS PER ONES ELECTROMAGNÈTIQUES
NETEJA
REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT
PUBLICITAT DINÀMICA
TINENÇA D'ANIMALS
PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA DAVANT CONTAMINACÓ RENOU
SERVEIS FUNERARIS
ÚS I APROFITAMENT DE PLATGES
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
APLICACIÓ  DE FANGS I DE DEPURADORA AL CAMPS DEL MUNICIPI
ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ, SEGURETAT I TRÀNSIT
ORDENANÇA REGULADORA DE LES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES DE CARRER
(publicat 23/10/2003)
SOBRE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVAGUÈRAM
ACCÉS CIUTADANS SERVEIS PÚBLICS PER MITJANS ELECTRÒNICS  
REGLAMENT CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL ESPORTS
REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL BENESTAR SOCIAL
REGLAMENT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALAIOR
REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE HORARIS D'ESTABLIMENTS PÚBLICS
REGLAMENT DEL CENTRE RESIDENCIAL ES RAMAL PERSONES MAJORS
(Publicat dia 06/09/14)
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
REGLAMENT DEL CENTRE DE DIA ES RAMAL PERSONES MAJORS
ESTATUTS AGRUPACIÓ VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL D'ALAIOR
REGLAMENT VOLUNTARIAT ALAIOR
REGLAMENT CEMENTERI MUNICIPAL
ORDENANÇA LLICÈNCIA D'OBRA MENOR
APARCAMENT SUBTERRANI D'ALAIOR
FESTES DE CALA EN PORTER
INSTAL·LACIONS CLUB HÍPIC
MUNICIPAL DEL CAMP DE FUTBOL LOS PINOS
SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA D'ALAIOR
REGLAMENT SERVEI AUTOTAXI DEL MUNICIPI D'ALAIOR
SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA I SANEJAMENT ST JAUME *
ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L'AJUNTAMENT
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
MODIFICACIÓ PROTOCOLS DE LES FESTES EN HONOR A SANT LLORENÇ
(Publicat dia 19/08/14)
REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL JOVENTUT
REGLAMENT D'ABASTAMENT D'AIGUA CALA EN PORTER
REGLAMENT CONCESSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS
ORDENANÇA MUNICPAL REGULADORA DE LES TERRASSES I ALTRES INSTAL·LACIONS
CONSERVACIÓ D'IMMOBLES I TANCAMENT DE SOLARS
EXPEDICIÓ TARGETA D'ARMES I LA SEVA UTILITZACIÓ
REGLAMENT FUNCIONAMENT HORT SOCIAL (publicat dia 6/11/14)
REGLAMENT JUNTA CIUTADANA HONOR FESTES DE SANT LLORENÇ
REGLAMENT ÚS SP. SOCIOCULTURAL I RECREATIU DE L'ANTIC ESCORXADOR

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h