Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

Càlcul aproximat de plusvàlua

Consideracions prèvies:
 

 1. La present informació és a títol orientatiu atès que es realitza segons les dades facilitades pel sol·licitant, mai és vinculant per part d'aquest Ajuntament.
 2. Si la transmissió ha estat efectuada fa menys de un any, no genera plusvàlua.
 3. L'impost es genera sobre el valor cadastral del sòl, en el qual, per la revisió dels valors cadastrals en ocasió de l'aprovació d'una nova ponència de valors en l'any 2006 amb efecte en el 2007, s'aplica un coeficient reductor del 50 % de bonificació sobre el valor del sol per l'exercici 2010 i del 40% per l'exercicio 2011.
 4. Els terrenys que tinguin la consideració de rústics, no els hi afecta aquest impost.

Procés pel càlcul:

 1. Assignar el dret que es transmet
 2. Assignar la referència cadastral del bé immoble objecte de la transmissió
 3. Assignar la data de transmissió
 4. Assignar la data d'adquisició del bé
 5. Assignar el percentatge que es transmet

No es considerarà data de transmissió les que apareguin en les escriptures d'obra nova, divisió horitzontal i dissolucions sense transmissió. Si, les de compravenda, donació, herències i dissolucions amb transmissió. La data de transmissió en casos d'herència, serà la data de defunció del causant. Si s'adquireix l'usdefruit o la nuda propietat, per defecte, sortirà una casella en la qual s'haurà de posar la data de naixement de l'usufructuari en el moment de l'adquisició del bé, en el cas que hagués dos, la data del més jove.

No es tramitaràn les liquidacions del impost quan la quota de l'impost sigui inferior a 10,00 €.

 

(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)

 
 
 
 Gestió de l'Impost:

Per a poder procedir als canvis oportuns, els subjectes passius haurien de presentar davant aquest Ajuntament, la declaració cadastral segons el model determinat, acompanyat de la documentació necessària per a practicar la liquidació procedent (la qual està definida en cada model), aquesta documentació es pot trobar en la pàgina web de la Direcció General del Cadastre.
(http://www.cadastre.meh.és/esp/procediments1.asp#menu2)


En cas de dubte, veure Ordenança Fiscal de l'Impost de Plusvàlues.

Per resoldre dubtes sobre plusvàlues podeu contactar per e-mail a: cadastre@aj-alaior.org

En cas d'inexistència de plusvàlua poden tramitar la Presentació declaració IIVTNU específica per possible inexistència d'increment de valor accedint a https://alaior.sedelectronica.es/catalog/tw/5901236c-4d7b-45bd-844d-16ac6c7f77c6

Si hi ha plusvàlua han de tramitar-ho perquè li facin la liquidació accedint a https://alaior.sedelectronica.es/catalog/tw/889c1685-aba3-4cd0-a801-bc75f5438c2f

 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h